www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legenden en anecdoten
rond Luther
Informatie over de tijd,
waarin Luther leefde
De lebensloop van Luther
Luthers Geburt, Kindheit, Schule
Luther als Mönch und Professor
Der Thesenanschlag und die Folgen
Luther wird gebannt
Luther auf dem Reichstag zu Worms
Luther auf der Wartburg
Luthers Rückkehr nach Wittenberg; Der Bauernkrieg
Luthers Hochzeit mit Katharina von Bora
Luthers letzte Jahre und sein Tod
Informatie over de mensen
in Luthers omgeving
Activiteiten, literatuur,
Internet

Luthers huwelijk met Katharina van Bora (1525)

Katharina van Bora

Op de 13e juni 1525 trouwt Luther met de in 1523 uit het klooster Nimbschen bij Grimma gevluchte non Katharina van Bora, die sedert dien haar toevlucht in Wittenberg gevonden had. Het huwelijk met de zestien jaar jongere Katharina wordt tegen het advies van vele vrienden gesloten, die daarin reeds de ondergang van de Reformatie zagen. Zo spreekt bijvoorbeeld Philippus Melanchthon over een "ongelukkige daad". Luthers vriend weet in het begin niets van Luthers voornemen en wordt ook voor de bruiloft niet uitgenodigd.

Katharina geeft voortaan leiding aan het huishouden, vooral de huishoudkas, waarmee doctor Luther, zoals verteld wordt, volstrekt niet kon omgaan. Ze laat echter zien dat ze een goede huisvrouw en tuinierster is.

In het gezin van Luther leven niet alleen zijn vrouw en later zes kinderen, maar ook een familielid van Katharina en sedert 1529 zes kinderen van Luthers zuster. Bovendien heeft Luther studenten in zijn woning, om de huishoudkas beter van geld te voorzien.

Kenmerkend voor het familieleven van de Luthers zijn ook de vele opgetekende tafelgesprekken van de Reformator, waarin de taal en de verbondenheid met het volk van Luther duidelijk wordt.


Nadere informatie over katharina van Bora

Wittenberg nu: het Wittenbergse stadsfeest - "Luthers bruiloft"


Luthers werken vanaf 1525

Luther gaat in de volgende jaren verder met het op orde brengen van het leven van van kerk en gemeente. Zo bereikt hij bij de keurvorst, dat deze enige maatregelen doorvoert om de Reformatie veilig te stellen, zoals bijvoorbeeld de regeling van de betaling van de predikanten.

Bij de hervorming van de eredienst is in de eerste plaats de invoering van het Avondmaal onder beiderlei gestalten te noemen.

Ook vallen in deze periode de visitatiereizen van Luther, waarbij hij het werk van de predikanten en de uitvoering van de door hem opgedragen hervorming van de kerkdiensten controleert. Na een van zulke visitatiereizen ontstaat in 1528 ook het "Onderricht van de visitatoren aan de predikanten in het keurvorstendom Saksen" door Philippus Melanchthon.

Naast de kerkenordeningen ontstaan het Doopboekje en het Trouwboekje en in 1519 de Kleine en de Grote Cathechismus.

Van Luther, die altijd al dol op zingen was ("Wie zingt, bidt dubbel."), stammen ook het Klugsche Gesangbuch en het beroemde, in 1527 ontstane "Een vaste Burcht is onze God."


een van de eerste volledige uitgaven van de
Bijbel in het Duits In het jaar 1534 verschijnt Luthers vertaling van de gehele Bijbel. In 1522 was de vertaling van het Nieuwe Testament verschenen, het werk aan het Oude Testament volbracht hij onder andere in het jaar 1530 tijdens zijn verblijf op de Vesting Coburg (verdere informatie over de Vesting Coburg - externe link!).


De voortgang van de Reformatie in de Rijkspolitiek

De 1e Rijksdag te Speyer (1526) heeft voor het eerst een mogelijkheid voor de Protestanten geschapen om hun hervormingen ook rechtsgeldig door te voeren. Het werd nu aan de landsvorst overgelaten tot hoe ver de hervormingen in zijn land mochten gaan.

Weliswaar eindigt de Rijksdag te Augsburg in 1530 met een verbod van elke vernieuwing, maar de Hervormers konden de door Melanchthon geschreven "Augsburgse Confessie" ("Confessio Augustana") aflezen, wat een groot succes betekende. In dit werk zetten zij hun belijdenis uitvoerig uiteen.

Luther zelf verschijnt als gebannene niet op de Rijksdag, maar wordt wel door zijn vertegenwoordigers, vooral Melanchthon, over alle gebeurtenissen geinformeerd. Hij brengt zijn tijd door op de Vesting Coburg.

Als reactie op de anti-reformatorische verklaringen van de Rijksdag wordt in 1530 door de protestantse Rijksstanden het "Schmalkaldisch Verbond", een verdedigingsverbond tegen de katholieke gebieden, gesloten.

Luther verhinderde reeds in 1528 met zijn ontoegeeflijke houding een uitbreken van de oorlog, hij was steeds een tegenstander van geweldadige acties. Toch kon hij het uitbreken van de Schmalkaldische Oorlog (1546/47) niet meer tegenhouden (-> De Reformatie in de Rijkspolitiek na de dood van Luther 1546).

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997